Tổ chức sự kiện Rồng Việt

SỰ KIỆN RỒNG VIỆT

Để mỗi sự kiện là một trải nghiệm không thể nào quên trong lòng mỗi khách mời tham dự
arrow&v

15 년의 이벤트 경험

지난 15 년 동안 창의적인 팀, 숙련 된 고품질 이벤트 장비의 경쟁 우위를 통해 Rong Viet는 일본 대기업의 신뢰를 얻었습니다. Ban, Korea 및 베트남의 기업, 대기업 및 중소기업이 최고의 견적으로 가장 전문적이고 창의적인 이벤트를 조직합니다.

우리는 특별한 경우를 위해 가장 창의적이고 잊을 수없는 이벤트를 브레인 스토밍하고 조직하는 한 가지 목표로 Rong Viet을 설립했습니다. 소규모의 친밀한 이벤트에서 대규모 파티까지, 우리는 항상 손님에게 강한 인상을 남기는 목적뿐만 아니라 독특하고 어려운 경험을 창출하기 위해 노력합니다. 재미가 끝난 후에도 잊으세요.

이벤트 구성

Rong Viet는 우리가 조직하는 모든 이벤트에 많은 노력과 열정을 쏟고 있으며, 우리의 성과를 인정받는 것은 항상 특별한 보상입니다. 많은 이벤트가 참석자들의 마음에 지울 수없는 깊은 인상을 남겼습니다. 다음은 Rong Viet의 이름을 만든 몇 가지 전형적인 이벤트입니다.

NGÀY HỘI GIA ĐÌNH 2022

08:42:45, 20 tháng 6, 2022

NGÀY HỘI GIA ĐÌNH 2022

363

Lượt xem

TỔ CHỨC SỰ KIỆN LỄ RA MẮT THE DIAMOND

04:20:06, 14 tháng 2, 2019

TỔ CHỨC SỰ KIỆN LỄ RA MẮT THE DIAMOND

416

Lượt xem

Trang Trí Tết văn phòng Công ty

03:29:01, 12 tháng 4, 2022

Trang Trí Tết văn phòng Công ty

120

Lượt xem

베트남 드래곤과 함께하는 이벤트 기획

조직 할 예정된 이벤트가 있습니까? Rong Viet는 다양한 유형의 이벤트를 조직 한 경험이있는 전문 이벤트 주최자입니다. 함께 계획을 시작할 수 있도록 전화주세요!

블로그 이벤트 경험

이벤트 분야에서 15 년 동안, Rong Viet은 기관과 기업이 이벤트를 조직하는 과정에서 발생하는 문제와 불필요한 비용을 피할 수 있도록 가장 귀중한 경험을 수집했습니다.

NGÀY HỘI GIA ĐÌNH 2022
Kinh Nghiệm Sự Kiện

NGÀY HỘI GIA ĐÌNH 2022

Năm 2022, Rồng Việt đẩy mạnh các chương trình sự kiện về các ngày Hội outdoor giành cho gia đình, cho bố mẹ và các bé, "FAMILY DAY "

05 Tips để GALADINNER thật ấn tượng!
Kinh Nghiệm Sự Kiện

05 Tips để GALADINNER thật ấn tượng!

Những năm gần đây, Rồng Việt Event đang tổ chức rất nhiều các sự kiện về Gala Dinner - đây có thể hiểu đơn giản là một chương trình sự kiện

Trang Trí Tết văn phòng Công ty
Kinh Nghiệm Sự Kiện

Trang Trí Tết văn phòng Công ty

Công ty sự kiện Rồng Việt đã lên ý tưởng và thực hiện trang trí Tết 2022 cho công ty Vin Big Data , biến hóa không gian của công ty

CÁC TRÒ CHƠI THÚ VỊ TEAM BUILDING GAME
Kinh Nghiệm Sự Kiện

CÁC TRÒ CHƠI THÚ VỊ TEAM BUILDING GAME

Để có thể tổ chức một ngày teambuilding thành công, đều nhờ vào các trò chơi có thu hút và hấp dẫn mọi người hay không, Rồng Việt giới...

Rong Viet와의 연락

요청이 전송되었습니다. 즉시 연락 드리겠습니다

일반적인 고객

창립 이래 다양한 주제와 스타일로 많은 성공적인 이벤트를 조직했습니다. 우리는 항상 고객의 의견을 듣고 싶어합니다. 이것이 우리를 이벤트 업계의 선두에 두는 이유입니다. 수년 동안 Rong Viet를 신뢰하고 계속 신뢰해온 큰 고객을 살펴 보겠습니다.