top of page
Rồng Việt Media hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và tổ chức sự kiện, với trên 15 năm hình thành và phát triển cùng đội ngũ nhân sự có kinhg nghiệm và nhiệt huyết.

SỰ KIỆN RỒNG VIỆT 

arrow&v

15 년의 이벤트 경험

지난 15 년 동안 창의적인 팀, 숙련 된 고품질 이벤트 장비의 경쟁 우위를 통해 Rong Viet는 일본 대기업의 신뢰를 얻었습니다. Ban, Korea 및 베트남의 기업, 대기업 및 중소기업이 최고의 견적으로 가장 전문적이고 창의적인 이벤트를 조직합니다.

우리는 특별한 경우를 위해 가장 창의적이고 잊을 수없는 이벤트를 브레인 스토밍하고 조직하는 한 가지 목표로 Rong Viet을 설립했습니다. 소규모의 친밀한 이벤트에서 대규모 파티까지, 우리는 항상 손님에게 강한 인상을 남기는 목적뿐만 아니라 독특하고 어려운 경험을 창출하기 위해 노력합니다. 재미가 끝난 후에도 잊으세요.

이벤트 구성

Rong Viet는 우리가 조직하는 모든 이벤트에 많은 노력과 열정을 쏟고 있으며, 우리의 성과를 인정받는 것은 항상 특별한 보상입니다. 많은 이벤트가 참석자들의 마음에 지울 수없는 깊은 인상을 남겼습니다. 다음은 Rong Viet의 이름을 만든 몇 가지 전형적인 이벤트입니다.

SỰ KIỆN RA MẮT SẢN PHẨM MỚI

02:33:38 3 tháng 5, 2023

SỰ KIỆN RA MẮT SẢN PHẨM MỚI

233

Lượt xem

 MANG LINH VẬT 2023 VỀ NGÂN HÀNG NCB

09:05:20 11 tháng 3, 2023

MANG LINH VẬT 2023 VỀ NGÂN HÀNG NCB

378

Lượt xem

Decor biến giáng sinh trở thành điểm nhấn

08:48:07 11 tháng 3, 2023

Decor biến giáng sinh trở thành điểm nhấn

105

Lượt xem

베트남 드래곤과 함께하는 이벤트 기획

조직 할 예정된 이벤트가 있습니까? Rong Viet는 다양한 유형의 이벤트를 조직 한 경험이있는 전문 이벤트 주최자입니다. 함께 계획을 시작할 수 있도록 전화주세요!