top of page
Rồng Việt Media với 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông sự kiện, sukienrongviet.vn là website chính thức của công ty.

SỰ KIỆN RỒNG VIỆT 

arrow&v

15 년의 이벤트 경험

지난 15 년 동안 창의적인 팀, 숙련 된 고품질 이벤트 장비의 경쟁 우위를 통해 Rong Viet는 일본 대기업의 신뢰를 얻었습니다. Ban, Korea 및 베트남의 기업, 대기업 및 중소기업이 최고의 견적으로 가장 전문적이고 창의적인 이벤트를 조직합니다.

우리는 특별한 경우를 위해 가장 창의적이고 잊을 수없는 이벤트를 브레인 스토밍하고 조직하는 한 가지 목표로 Rong Viet을 설립했습니다. 소규모의 친밀한 이벤트에서 대규모 파티까지, 우리는 항상 손님에게 강한 인상을 남기는 목적뿐만 아니라 독특하고 어려운 경험을 창출하기 위해 노력합니다. 재미가 끝난 후에도 잊으세요.

이벤트 구성

Rong Viet는 우리가 조직하는 모든 이벤트에 많은 노력과 열정을 쏟고 있으며, 우리의 성과를 인정받는 것은 항상 특별한 보상입니다. 많은 이벤트가 참석자들의 마음에 지울 수없는 깊은 인상을 남겼습니다. 다음은 Rong Viet의 이름을 만든 몇 가지 전형적인 이벤트입니다.

 SỰ KIỆN KHAI TRƯƠNG,lỄ  KHÁNH THÀNH SHOWROOM XE ĐIỆN OSAKAR”

08:55:04 17 tháng 6, 2023

SỰ KIỆN KHAI TRƯƠNG,lỄ KHÁNH THÀNH SHOWROOM XE ĐIỆN OSAKAR”

243

Lượt xem

TỔ CHỨC SỰ KIỆN KHAI TRƯƠNG,LỄ KHAI TRƯƠNG KHÁNH THÀNH SỰ KIỆN “KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY STREAMAX”

09:53:42 16 tháng 6, 2023

TỔ CHỨC SỰ KIỆN KHAI TRƯƠNG,LỄ KHAI TRƯƠNG KHÁNH THÀNH SỰ KIỆN “KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY STREAMAX”

65

Lượt xem

TỔ CHỨC SỰ KIỆN TẤT NIÊN,ĐẠI NHẠC HỘI CÔNG TY  “ĐẠI NHẠC HỘI CUỐI NĂM NHÀ MÁY FOXCONN".

09:19:23 16 tháng 6, 2023

TỔ CHỨC SỰ KIỆN TẤT NIÊN,ĐẠI NHẠC HỘI CÔNG TY “ĐẠI NHẠC HỘI CUỐI NĂM NHÀ MÁY FOXCONN".

57

Lượt xem

베트남 드래곤과 함께하는 이벤트 기획

조직 할 예정된 이벤트가 있습니까? Rong Viet는 다양한 유형의 이벤트를 조직 한 경험이있는 전문 이벤트 주최자입니다. 함께 계획을 시작할 수 있도록 전화주세요!

블로그 이벤트 경험

이벤트 분야에서 15 년 동안, Rong Viet은 기관과 기업이 이벤트를 조직하는 과정에서 발생하는 문제와 불필요한 비용을 피할 수 있도록 가장 귀중한 경험을 수집했습니다.

Trang trí trung thu,tổ chức sự kiện trung thu cho công ty
Kinh Nghiệm Sự Kiện

Trang trí trung thu,tổ chức sự kiện trung thu cho công ty

Nhằm tạo ra khoảng thời gian vui vẻ để nhân viên có thể kết nối với nhau nhiều hơn, nhiều công ty đã không ngại “đầu tư” kinh phí cho một...

Tổ Chức Sự Kiện Thành Lập Công ty CANON tổ chức sự kiện, sự kiện thành lập công ty.
Kinh Nghiệm Sự Kiện

Tổ Chức Sự Kiện Thành Lập Công ty CANON tổ chức sự kiện, sự kiện thành lập công ty.

Đến hẹn lại lên. Vào mỗi dịp tháng 3 hàng năm, nhà máy Canon lại tổ chức sự kiện Đại nhạc hội dành cho cán bộ công nhân viên. Là hoạt...

 SỰ KIỆN KHAI TRƯƠNG,lỄ  KHÁNH THÀNH SHOWROOM XE ĐIỆN OSAKAR”
Kinh Nghiệm Sự Kiện

SỰ KIỆN KHAI TRƯƠNG,lỄ KHÁNH THÀNH SHOWROOM XE ĐIỆN OSAKAR”

CHƯƠNG TRÌNH KHAI TRƯƠNG tổ chức bởi RỒNG VIỆT EVENT luôn đảm bảo các yếu tố:
- Trang thiết bị sự kiện đầy đủ, sân khấu, âm thanh....

SỰ KIỆN RA MẮT SẢN PHẨM MỚI
Kinh Nghiệm Sự Kiện

SỰ KIỆN RA MẮT SẢN PHẨM MỚI

Kết thúc chuỗi sự kiện cùng OSAKAR - nhìn lại những gì team Rồng Việt nói được làm được. Mọi sự điên không ngẫu nhiên mà có - thiên thời...

Rong Viet와의 연락

요청이 전송되었습니다. 즉시 연락 드리겠습니다

일반적인 고객

창립 이래 다양한 주제와 스타일로 많은 성공적인 이벤트를 조직했습니다. 우리는 항상 고객의 의견을 듣고 싶어합니다. 이것이 우리를 이벤트 업계의 선두에 두는 이유입니다. 수년 동안 Rong Viet를 신뢰하고 계속 신뢰해온 큰 고객을 살펴 보겠습니다.

bottom of page