top of page

원탁 은 취임식, 기공식, 기공식, 결혼식 등 파티와 함께 진행되는 행사에 없어서는 안될 장치입니다. 정중하고 고급스러운 연회 테이블이 핵심 요소입니다. 파티가 손님의 마음에 좋은 인상을 남길 수 있도록. 따라서 Rong Viet는 항상 가장 정중하고 전문적인 방식으로 테이블을 제공하고 장식하는 데 중점을 둡니다.

Rong Viet에서 제공하는 파티의 원탁은 직경이 1.6m-1.8m로 대부분의 이벤트에 적합한 표준 크기입니다. 고객의 요구에 따라 다양한 크기의 원탁을 조언하고 제공 할 수 있습니다. 수량 및 테이블 장식에 대한 모든 요청은 당사에 의해 충족됩니다. 동기식 장치 조합은 이벤트의 매력과 고급 스러움을 선사합니다. 특히 각 프로그램의 개념에 따라 레이아웃과 세부 사항의 선택을주의하고 고려해야합니다.

제공되는 각 서비스와 함께 Rong Viet는 고객이 최고 품질의 제품을 사용할 것이라는 기대로 항상 헌신적이고 세심합니다. 고객이 필요로하는 경우, 저희에게 연락하여 열정적 인 조언과 최고의 서비스를 받으십시오.

연락 정보

Rong Viet 국제 커뮤니케이션 및 관광 주식 회사

전화 : 0243.766.7900

핫라인 : 0972.200.808

이메일 : info@sukienrongviet.com

태그 : 이벤트 조직 , 이벤트 회사 , Rong Viet , 이벤트 장비 대여 , 이벤트 장비 , 테이블과 의자 , 원탁 , 원탁 , 흰색 수건 ,

원형 연회 테이블 (턴테이블)

₫400,000가격
  • Quý khách chuyển khoản đặt cọc ngay khi chốt đơn hàng
  • Đặt cọc 30% giá trị đơn hàng
  • Khi quý khách trả lại đồ không hỏng, mất đồ, Công ty sẽ hoàn lại tiền đặt cọc
  • Hàng, đã được vận chuyển đến nơi. Vui lòng không hoàn trả.

   

  • Với các đơn hàng lẻ, khách hàng xem trên website hoặc xem trực tiếp, đặt cọc tiền cho công ty. Bộ phận vận chuyển sẽ giao hàng và nhận nốt phần tiền còn lại. 
  • Với các đơn hàng lớn hai bên sẽ kí kế hợp đồng và thực hiện theo hợp đồng kí kết giữa hai bên.
bottom of page